De rechten en plichten die gelden tussen de koper en de verkoper bij het aangaan van een verbintenis.

Algemene voorwaarden

Goede afspraken, maken goede vrienden.

1. Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden van ZEDD nv zijn van toepassing op alle leveringen van ZEDD nv aan derden, op alle diensten verricht door ZEDD nv aan derden en op offertes die op deze leveringen en dienstverrichtingen betrekking hebben.

2. Vorm

Mondelinge offertes en mondelinge overeenkomsten worden slechts bindend voor ZEDD nv na een schriftelijke bevestiging.

3. Aantal

ZEDD nv behoudt zich het recht voor om per bestelling een 
meer-/minderlevering te hanteren van 5%.

4. Douane- en verzendingskosten

Voor alle verzendingen, van welke aard ook, valt iedere verhoging van kosten voor vervoer, douane of uitvoerrechten, of andere kosten, welke na het afsluiten van de koop nog zouden bijkomen, ten laste van de koper.

5. Verzendingsrisico’s

In geval van levering van goederen, worden deze goederen verzonden op risico van de bestemmeling vanaf hun vertrek uit de fabriek of magazijn, zelfs als ze franco te leveren zijn. ZEDD nv kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade toegebracht tijdens een transport.

6. Leveringstermijnen/uitvoeringstermijnen

Gevallen van heirkracht en hiermee gelijkgestelde opzeg en schorsing van de contracten. De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden aangeduid zonder enige verbintenis en zijn louter indicatief. Geen enkele aanspraak op schadevergoeding zal tegen Zedd nv ingebracht kunnen worden als de levering of uitvoering niet binnen de vermelde termijn geschiedt.

Sommige gevallen geven ZEDD nv het recht om de bestellingen of opdrachten volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Hierin omvat zijn oorlogen, stakingen, lock-out, epidemieën, brand, machinebreuk, ontoereikende bevoorrading in brandstoffen of grondstoffen, uitvallen van vervoermiddelen, alle oorzaken van algemene of gedeeltelijke werkloosheid van de leveringsfabrieken of van de werkplaatsen van de onderaannemers, alle oorzaken die een essentiële wijziging van de economische toestand van de leveringsfabriek teweegbrengen, evenals alle gevallen van heirkracht. Dit geldt eveneens voor gebeurlijke gevallen van totaal of gedeeltelijk uitvoerverbod, zonder verplichting van ZEDD nv om alsdan de uitvoervergunningen te bezorgen.

7. Aansprakelijkheid

Bij levering van goederen dienen deze door Afnemer grondig te worden geïnspecteerd op volledigheid en/of gebreken. Afnemer is gehouden eventuele onvolledigheid en/of gebreken direct op te geven. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. Voor zover levering FOB, CIP of CIF plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk (of langs elektronische snelweg) is overeengekomen, geldt dat Afnemer gehouden is eventuele onvolledigheid en/of gebreken op de vervoersdocumenten aan te tekenen. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen kan ZEDD nv deze goederen vervangen, herstellen of Afnemer een proportionele korting geven op de betaalde prijs.

Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZEDD nv. Indien goederen op aanwijzing of instructie van Afnemer worden vervaardigd, is ZEDD nv niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. ZEDD nv is slechts aansprakelijk voor schade en/of gebreken voor zover in de betreffende overeenkomst of in deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis dan wel andere tekortkomingen van ZEDD nv, uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval te wijten aan opzet of grove schuld.

Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is ZEDD nv niet opgehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZEDD nv. ZEDD nv is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van fouten in de aard en inhoud van gegevens die zij op elektronische weg ter beschikking heeft gesteld aan de Afnemers behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZEDD nv. Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is ZEDD nv niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat.

8. Betalingstermijn

Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen van ZEDD nv contant betaalbaar. ZEDD nv be houdt zich het recht voor om specifieke betalingsmodaliteiten en bijkomende waarborgen voor betaling te bedingen.

9. Verwijlinteresten voor laattijdige betalingen – schadebeding

In geval van niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met een schadebeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EURO, onverminderd het recht van ZEDD nv om een hogere schade te bewijzen.Tevens is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege een interest verschuldigd van 12 % per jaar.

10. Eigendomsvoorbehoud

Alle goederen die geleverd worden door ZEDD nv blijven eigendom van ZEDD nv totdat zij volledig betaald zijn. ZEDD nv behoudt zich het recht voor om  alle goederen die niet betaald zijn en derhalve eigendom blijven van ZEDD nv terug te halen en derhalve  de verkoop te annuleren. In geval van annulatie van de verkoop is de koper die in gebreke is gebleven een schadevergoeding verschuldigd aan ZEDD nv die minimaal geraamd wordt op 25 % van het initiële factuurbedrag.

11. Toepasselijke wetten

Alle betwistingen omtrent het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de contracten vallen onder toepassing van De Belgische Wetten en onder de bevoegdheid van De Rechtbanken van Antwerpen.

zedd telefoon contact opnemen smartphone

Even telefonisch overleggen?

+32 3 328 08 50

Het mag iets meer zijn als het op relatiegeschenken aankomt. ZEDD werkt voor grote ondernemingen met hoge verwachtingen en speelse projecten. Maar ook voor kmo’s die oerdegelijk promomateriaal zoeken waar ze snel mee kunnen uitpakken.

Stel je vraag online

Contact
Privacybeleid