Zedd

Makes it happen

Algemene Voorwaarden

 

 1. 1. Toepasselijkheid
 2. De algemene voorwaarden van ZEDD nv zijn van toepassing op alle leveringen van ZEDD nv aan derden, op alle diensten verricht door ZEDD nv aan derden en op offertes die op deze leveringen en dienstverrichtingen betrekking hebben.
 3. 2. Vorm
 4. 
Mondelinge offertes en mondelinge overeenkomsten worden slechts bindend voor ZEDD nv na een schriftelijke bevestiging.
 5. 3. Aantal
 6. 
ZEDD nv behoudt zich het recht voor om per bestelling een 
meer-/minderlevering te hanteren van 5%.
 7. 4. Douane- en verzendingskosten
 8. 
Voor alle verzendingen, van welke aard ook, valt iedere verhoging van kosten voor vervoer, douane of uitvoerrechten, of andere kosten, welke na het afsluiten van de koop nog zouden bijkomen, ten laste van de koper.
 9. 5. Verzendingsrisico’s
 10. 
In geval van levering van goederen, worden deze goederen verzonden op risico van de bestemmeling vanaf hun vertrek uit de fabriek of magazijn, zelfs als ze franco te leveren zijn. 
ZEDD nv kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade toegebracht tijdens een transport.
 11. 6. Leveringstermijnen/uitvoeringstermijnen • gevallen van heirkracht en hiermee gelijkgestelde • opzeg en schorsing van de contracten
 12. De leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen worden aangeduid zonder enige verbintenis en zijn louter indicatief. 
Geen enkele aanspraak op schadevergoeding zal tegen Zedd nv ingebracht kunnen worden als de 
levering of uitvoering niet binnen de vermelde termijn geschiedt. 
Sommige gevallen geven ZEDD nv het recht om de bestellingen of opdrachten volledig of gedeeltelijk niet uit te voeren of de uitvoering ervan uit te stellen. Hierin omvat zijn oorlogen, stakingen, lock-out, epidemieën, brand, machinebreuk, ontoereikende bevoorrading in brandstoffen of grondstoffen, uitvallen van vervoermiddelen, alle oorzaken van algemene of gedeeltelijke werkloosheid van de leveringsfabrieken of van de werkplaatsen van de onderaannemers, alle oorzaken die een essentiële wijziging van de economische toestand van de leveringsfabriek teweegbrengen, evenals alle gevallen van heirkracht. 
Dit geldt eveneens voor gebeurlijke gevallen van totaal of
 gedeeltelijk uitvoerverbod, zonder verplichting van ZEDD nv om alsdan de uitvoervergunningen te bezorgen.
 13. 7. Aansprakelijkheid
 14. 
Bij levering van goederen dienen deze door Afnemer grondig te worden geïnspecteerd op volledigheid en/of gebreken. Afnemer is gehouden eventuele onvolledigheid en/of gebreken direct op te geven. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. 
Voor zover levering FOB, CIP of CIF plaats van levering uitdrukkelijk schriftelijk (of langs elektronische snelweg) is overeengekomen, geldt dat Afnemer gehouden is eventuele onvolledigheid en/of gebreken op de vervoersdocumenten aan te tekenen. Bij gebreke waarvan goederen worden geacht volledig en zonder gebreken te zijn geleverd. 
Indien de geleverde goederen een gebrek vertonen kan ZEDD nv deze goederen vervangen, herstellen of Afnemer een proportionele korting geven op de betaalde prijs. 
Retourzendingen worden niet geaccepteerd, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ZEDD nv. 
Indien goederen op aanwijzing of instructie van Afnemer worden vervaardigd, is ZEDD nv niet aansprakelijk voor welk gebrek dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 
ZEDD nv is slechts aansprakelijk voor schade en/of gebreken voor zover in de betreffende overeenkomst of in deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard. Elke verdergaande of andere aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van een verbintenis dan wel andere tekortkomingen van ZEDD nv, uit welken hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens in geval te wijten aan opzet of grove schuld. Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is ZEDD nv niet opgehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat, behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZEDD nv. 
ZEDD nv is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van fouten in de aard en inhoud van gegevens die zij op elektronische weg ter beschikking heeft gesteld aan de Afnemers behoudens in geval van opzet of grove schuld van ZEDD nv. Daar waar haar aansprakelijkheid is vastgesteld, is ZEDD nv niet gehouden tot vergoeding van enig bedrag dat de prijs van de goederen te boven gaat.
 15. 8. Betalingstermijn
 16. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle facturen van ZEDD nv contant betaalbaar. 
ZEDD nv be houdt zich het recht voor om specifieke betalingsmodaliteiten en bijkomende waarborgen 
voor betaling te bedingen.
 17. 9. Verwijlinteresten voor laattijdige betalingen – schadebeding
 18. 
In geval van niet-betaling of slechts gedeeltelijke betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het factuurbedrag automatisch verhoogd met een schadebeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 50 EURO, onverminderd het recht van ZEDD nv om een hogere schade te bewijzen.
Tevens is vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege een interest verschuldigd van 12 % per jaar.
 19. 10. Eigendomsvoorbehoud
 20. Alle goederen die geleverd worden door ZEDD nv blijven eigendom van ZEDD nv totdat zij volledig betaald zijn.
 ZEDD nv behoudt zich het recht voor om
 alle goederen die niet betaald zijn en derhalve eigendom blijven van ZEDD nv terug te halen en derhalve
 de verkoop te annuleren. 
In geval van annulatie van de verkoop is de koper die in gebreke is gebleven een schadevergoeding verschuldigd aan ZEDD nv die minimaal geraamd wordt op
 25 % van het initiële factuurbedrag.
 21. 11. Toepasselijke wetten
 22. Alle betwistingen omtrent het bestaan, de interpretatie en de uitvoering van de contracten vallen onder toepassing van De Belgische Wetten en onder de bevoegdheid van De Rechtbanken van Antwerpen.

Contacteer ons

+32 3 328 08 50
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.